ทฤษฎีอธิบายความไม่เป็นธรรม

โครงการพัฒนาความเป็นธรรมทางสังคม เพื่อสุขภาวะ สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับเครือข่ายถมช่องว่างทางสังคม(SIRNet) ได้จัดให้ดำเนินการ “โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การใช้ทฤษฎีอธิบายความไม่เป็นธรรมทางสังคม” ขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักวิจัยและผู้ปฏิบัติงานทุกคน และเพื่อต้องการให้มองปรากฏการณ์สถานการณ์ความไม่เป็นธรรมได้อย่างชัดเจนมากขึ้น อันนำไปสู่คำอธิบายเชิงโครงสร้างได้ โดยพยายามที่จะช่วยกันหามิติและทฤษฎีต่าง ๆ มาช่วยในมุมมอง และได้จัดลำดับของการทบทวนความรู้ เริ่มต้นจาก ความรู้ความเข้าใจถึงแนวคิดทางปรัชญาตะวันตก เข้าใจให้ชัดเจนถึงสำนักคิดต่าง ๆ จากนั้นก็มาสู่ การใช้ทฤษฎีสังคมศาสตร์อธิบายความไม่เป็นธรรมทางสังคม เพื่อให้เข้าถึงกรอบคิดในการสังเคราะห์สถานการณ์ความไม่เป็นธรรมมากขึ้น จนสามารถโยงเข้ามาสู่ปัจจัยสังคมกำหนดสุขภาพได้ และบททบทวนต่อมาคือ ความรู้ความเข้าใจเรื่อง การใช้ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การเมืองอธิบายความไม่เป็นธรรมทางสังคม ซึ่งเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะช่วยมาเสริมมุมมองให้ชัดเจนมากขึ้น

unnamed-jpg
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
การใช้ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การเมืองอธิบายความไม่เป็นธรรมทางสังคม

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การใช้ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การเมืองอธิบายความไม่เป็นธรรมทางสังคม เป็นการนำความรู้ความเข้าใจอีกแนวทางหนึ่งที่จะมาช่วยเสริมมุมมองเรื่องความไม่เป็นธรรมทางสังคมได้อย่างรอบด้านมากขึ้น โดยวิทยากรผู้ให้ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์การเมืองคือ ผาสุก พงษ์ไพจิตร ได้นำเสนอเรื่อง “ความเหลื่อมล้ำในภาคโลกาภิวัตน์” เพื่อให้มีความคิดอย่างกว้างไกลมากขึ้น

1399551696-5jpg-o
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
การใช้ทฤษฎีสังคมศาสตร์อธิบายความไม่เป็นธรรมทางสังคม

เป็นการศึกษาเรียนรู้ถึงทฤษฎีด้านสังคมศาสตร์ เพื่อช่วยเข้ามาอธิบายเรื่องของความไม่เป็นธรรมและปัจจัยสังคมกำหนดสุขภาพ เป็นการใช้ทฤษฎีทางสังคมศาสตร์มาเป็นกรอบในการวิเคราะห์ความไม่เป็นธรรมทางสังคม เพื่อสร้างพลังในการอธิบายประเด็นสำคัญของปัญหาสังคม จนนำไปสู่การคลี่คลายแก้ไขปัญหาร่วมกันของสังคม โดยวิทยากรผู้ให้ความรู้ทางด้านสังคมศาสตร์ คือ ดร.สุวรรณา สถาอานันท์ เสาวลักษณ์ ชายทวีป ศ.ดร.อานันท์ กาญจนพันธุ์ และ ดร.ไชยันต์ รัชชกูล โดย ดร.ชยันต์ วรรธนะภูติ ร่วมอภิปรายด้วย

1440308534-img3651-o
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
“การใช้ทฤษฎีอธิบายความไม่เป็นธรรมทางสังคม”

โครงการพัฒนาความเป็นธรรมทางสังคม เพื่อสุขภาวะ ดำเนินการขึ้นเพื่อสังเคราะห์ประเด็นปัญหาความไม่เป็นธรรมทางสังคม เชื่อมโยงกับปัจจัยสังคมกำหนดสุขภาพ และเพื่อให้การคิดวิเคราะห์ต่อสถานการณ์ความไม่เป็นธรรมเชื่อมโยงกับปัจจัยสังคมกำหนดสุขภาพ เป็นไปอย่างชัดเจนมากขึ้น ในการมองปัจจัยสังคม 4 มิติ คือ ชนชั้น อำนาจ ศักดิ์ศรี และ การเลือกปฏิบัติ ที่ทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำขึ้น จึงนำมาซึ่งการร่วมพัฒนาศักยภาพของนักวิจัย จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การใช้ทฤษฎีอธิบายความไม่เป็นธรรมทางสังคม” ทบทวนความรู้ทางปรัชญา และความรู้ตวามเข้าใจในมโนทัศน์ของสำนักคิดต่าง ๆ โดยมีวิทยากรผู้ให้ความรู้เชิงปรัชญา คือ ดร.สุวรรณา สถาอานันท์, ดร. ปิยฤดี ไชยพร และ ดร.ปกรณ์ สิงห์สุริยา