กลุ่มเกษตรทรัพยากร กรณีข้าวและชาวนา

ในการศึกษาความไม่เป็นธรรม ส่วนใหญ่เราก็มุ่งเน้นไปสู่เรื่องของเชิงสังคม แต่สำหรับโครงการความเป็นธรรมทางสังคมเพื่อสังคมสุขภาวะ สถาบันวิจัยสังคม จุฬาฯ ให้ความสำคัญต่อประเด็นปัยหาทางสังคมที่มีผลต่อสุขภาพด้วย เนื่องจากในต่างประเทศและในโลกสากลเริ่มให้ความสำคัญ และฝั่งสุขภาพเอง ได้ทำการสำรวจพบว่า มีปัญหาการเข้าไม่ถึงบริการสุขภาพ แล้วไปแก้ปลายทางคือแก้ที่การบริการสุขภาพ แก้ทางด้านสุขภาพเพียงด้านเดียว แต่ว่า แต่ได้ละเลยในส่วนที่เป็นปัญหารากเหง้าคือ ปัญหาเชิงสังคมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ โครงการนี้จึงมีความพยายามที่จะเชื่อมโยงปัญหาสังคมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ หรือ “ปัจจัยสังคมกำหนดสุขภาพ” ที่ได้มีการศึกษามาและในหลายประเทศได้เริ่มนำประเด็นนี้เข้าไปสู่การพัฒนาของประเทศด้วย เพราะฉะนั้นโครงการนี้จึงนำไปสู่การวิจัยในหลาย ๆ งานที่สถาบันวิจัยสังคม จุฬาฯเอง ได้นำเข้ามาศึกษาด้วย ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง แรงงานนอกระบบ ชาวนา เกษตรกร การพัฒนาพื้นที่ภาคตะวันออก การพัฒนาพื้นที่ภาคใต้ เรื่องชนเผ่าที่ได้รับผลกระทบจากความไม่เป็นธรรมในหลายๆ ด้าน เพราะฉะนั้นในการจัดการประชุมครั้งนี้เอง เป็นการนำเสนอข้อค้นพบจากงานวิจัย และช่วยกันเสนอแนะและให้ข้อคิดเพื่อที่จะไปปรับปรุงเป็นรายงานฉบับสมบูรณ์ เพื่อต่อเนื่องในเรื่องของการพัฒนาเชิงโครงสร้าง โดยเฉพาะการมองความสำคัญของการตลาดที่เป็นธรรมและยั่งยืน

ผศ.ภญ.ดร.นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี : ผู้อำนายการสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

rice-1549130_1920
สัมมนา ทางเลือกทางการตลาดของชาวนา : ผลกระทบเชิงโครงสร้างต่อความไม่เป็นธรรมและการกระจายผลประโยชน์

เป็นงานสัมมนารับฟังความคิดเห็นร่างรายงานวิจัยของโครงการทางเลือกทางการตลาดของชาวนา : ผลกระทบเชิงโครงสร้างต่อความไม่เป็นธรรมและการกระจายผลประโยชน์ จัดขึ้นเพื่อเป็นการนำเสนอข้อค้นพบจากงานวิจัย และร่วมกันเสนอแนะและให้ข้อคิดเพื่อที่จะไปปรับปรุงเป็นรายงานฉบับสมบูรณ์ต่อไป โดยเฉพาะการมองความสำคัญของการตลาดที่เป็นธรรมและยั่งยืน โดยนักวิจัยในโครงการทางเลือกทางการตลาดของชาวนาฯ และร่วมอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยอาจารย์นวลน้อย ตรีรัตน์ อาจารย์รัตนา โตสกุล อาจารย์ปัทมาวดี ซูซูกิ และคุณวิฑูรย์ ปัญญากุล จากกรีนเนท

pexels-photo
โครงการสภาพชีวิตเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมกับความไม่เป็นธรรมจากปัจจัยสังคม

นำเสนอรายงานวิจัยผ่านงานประชุมวิชาการประจำปีของสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง “ความเป็นธรรมและความไม่เป็นธรรมในสังคมไทย” เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2554 เป็นการนำเสนอภาพรวมของการศึกษาสภาพชีวิตเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมกับความไม่เป็นธรรมจากปัจจัยสังคม โดยคุณกิ่งกาญจน์ จงสุขไกล และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดย อาจารย์ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ จากคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย