กลุ่มเกษตรทรัพยากร กรณีที่ดิน

โครงการศึกษา “การถือครองที่ดินและการจัดการที่ดินกับความเป็นธรรมทางสังคม” มีวัตถุประสงค์เพื่อการวิจัยและการศึกษาทางวิชาการ เน้นงานวิชาการควบคู่ไปกับปฏิบัติการปัญหาที่มันกำลังเกิดขึ้นจริง โดยสำรวจสถานการณ์การถือครองที่ดินและการจัดการที่ดินกับความไม่เป็นธรรม พัฒนาองค์ความรู้ด้านความเป็นธรรมในการจัดการที่ดินของพื้นที่กรณีศึกษา สร้างเครือข่ายนักวิจัยและนักปฏิบัติการ และประเมินข้อเสนอทางนโยบาย มีแนวทางการเรียนรู้ ควบคู่กับการวิจัยและการปรับเปลี่ยนการทำงานในพื้นที่เกิดขึ้นจริง รวมทั้งเรียนรู้และแลกเปลี่ยนบทเรียนกับทางนักวิชาการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้ปฏิบัติงานทางสังคม นักวิจัย และกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ตลอดจนสมาชิกเครือข่ายถมช่องว่างทางสังคม (SIRNet) มาร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เชื่อมโยงทฤษฎี งานวิจัย เพื่อนำไปสู่การผลักดันเชิงยุทธศาสตร์ในการแก้ปัญหาความไม่เป็นธรรมเชิงโครงสร้าง สื่อสารสถานการณ์และการพยายามแก้ไขปัญหาระดับพื้นที่ควบคู่กันไป

chanort01
โครงการสัมมนาวิชาการเรื่อง “สังคมไทยต้องสูญเสียอะไร หากไม่ปฏิรูปที่ดิน”

การสัมมนาในครั้งนี้ ในหัวข้อ “สังคมไทยต้องสูญเสียอะไรบ้างหากไม่ปฏิรูปที่ดิน” เป็นส่วนหนึ่งของโครงการนำเสนอวิจัยในหัวข้อว่าด้วยเรื่อง การถือครองที่ดิน การจัดการที่ดิน และความเป็นธรรมทางสังคม ซึ่งโครงการศึกษาวิจัยชิ้นนี้ จัดทำขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างเครือข่ายปฏิรูปที่ดินแห่งประเทศไทย และสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หากสังคมไทยยังไม่ทำอะไร เราจะต้องเจออะไรอีกในอนาคต และหากเราจะต้องพัฒนากลไกหรือมาตรการหรือเครื่องมือที่จะปฏิรูปที่ดิน เราจะต้องมีกลไกหรือมาตรการอย่างไรถึงจะผลักดันการปฏิรูปที่ดินในสังคมไทยให้เป็นจริงได้

riceplanting
เสวนาโต๊ะกลมเรื่อง นโยบายโฉนดชุมชนเพื่อสร้างความเป็นธรรม: ข้อเสนอการแปรหลักการสู่การปฏิบัติ”

โครงการเสวนาโต๊ะกลมเรื่อง นโยบายโฉนดชุมชนเพื่อความเป็นธรรม : ข้อเสนอต่อการแปรหลักการสู่การปฏิบัติ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์นโยบายและปฏิบัติการเรื่องโฉนดชุมชนของรัฐบาล และระดมความเห็นเพื่อการผลักดันนโยบายโฉนดชุมชนให้บรรลุเป้าหมาย โดยมีหน่วยงานร่วมจัดคือ โครงการพัฒนาความเป็นธรรมทางสังคม เพื่อสังคมสุขภาวะ สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (Pmove) และคณะกรรมการปฏิรูป อนุกรรมการปฏิรูปที่ดินและฐานทรัพยากร

12351257_10205216072348391_976519218_n
การเสวนา ความไม่เป็นธรรมเชิงโครงสร้างกับการถือครองที่ดินและจัดการที่ดินในสังคมไทย

โครงการการศึกษาการถือครองที่ดิน เน้นพื้นที่ศึกษาปฏิบัติการจริง โดยเฉพาะกรณีศึกษา 11 พื้นที่โฉนดชุมชนดังนั้นกรอบในการทำงานจึงเป็นลักษณะของการให้ความสัมพันธ์กับการพัฒนากับพื้นที่เป็นหลัก พัฒนาโครงการร่วมกับสถาบันวิจัยสังคม จุฬาฯ เพื่อที่จะยกระดับงานประสบการณ์ของชาวบ้านขึ้นมา เพื่อให้มีสถาบันทางวิชาการรองรับ และได้รับการยอมรับและผลักดันเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาที่มันเผชิญหน้ากับชาวบ้านอยู่ในขณะนี้