อุตสาหกรรมขนาดใหญ่

“โครงการวิจัยปฏิบัติการเพื่อการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะฯ”เป็นการศึกษาวิจัยสถานการณ์อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ โดยยกกรณีนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด หรือ Maptaphut Model ขึ้นมา ภายใต้กรอบ “ปัจจัยสังคมกำหนดสุขภาพ” โดยเสนอในเชิงประสบการณ์จากการวิจัย สัมภาษณ์ และศึกษาเอกสาร อาศัยแนวคิดแบบท้องถิ่นศึกษา แล้วนำมาวิเคราะห์สังเคราะห์ เพื่อให้เข้ากรอบปัจจัยสังคมกำหนดสุขภาพ เนื่องจากมีสภาพความไม่เป็นธรรมอย่างชัดเจน มีสภาวะของ Zero Sum Game คือ การได้ประโยชน์จากการสูญเสียของอีกฝ่ายหนึ่ง เกิคความไม่เป็นธรรมทั้งด้านการดำรงชีวิต สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ สามารถเห็นภาพเชื่อมโยงกับปัจจัยสังคมกำหนดสุขภาพได้เป็นอย่างดี

ชัยยนต์ ประดิษฐ์ศิลป์

14291814_1162986963748174_607102048293347946_n
โครงการการสังเคราะห์ประเด็นสำคัญ
เรื่อง อุตสาหกรรมขนาดใหญ่กับความเป็นธรรมทางสังคม

เสนอให้ตั้ง Tribunal “องค์กรระงับข้อพิพาทระดับพื้นที่ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม” ระงับข้อพิพาทในระดับพื้นที่ เป็นข้อเสนอในเชิงของเขตนิคมอุตสาหกรรม เนื่องจากเห็นว่ามันขาดกลไกระดับพื้นที่ในการ monitor และขาดเงินทุน การที่จะบอกว่า พื้นที่ตรงไหนที่จะตั้งเป็นโรงงานใหญ่ หรือเขตนิคมฯ คุณต้องตั้งกองทุน คุณต้องตั้ง Tribunal คือตั้ง องค์กรระงับข้อพิพาทในระดับพื้นที่ ซึ่งเป็นองค์กรกึ่งศาล ให้ทำหน้าที่ monitor ให้เป็นไปตามดำเนินการ

tnews12546324031
การสังเคราะห์นโยบายกรณีการพัฒนามาบตาพุด โดยผสานการใช้กรอบ SDH กับกรอบคิดทางสังคมอื่น ๆ

อยากจะให้มองกฎหมายในเชิงของระบบ ซึ่งมันจะประกอบด้วยสามเหลี่ยม บนสุดคือ Concept ลงมามุมข้างล่างคือ Text คือ ตัวบท แล้วอีกมุมคือตัว Mechanism ซึ่ง 3 ตัวนี้ถ้าทำงานร่วมกันดี มันจะเป็นวงกลมที่มันหมุนตามสถานการณ์ไป แล้วถ้าสามเหลี่ยมนี้มันโยงกันได้ดี คือมี Concept มี Text ในนี้คือ ตัวบทกฎหมาย แล้วก็มี Mechanism สามอันนี้ถ้าเกิดมันหมุนตามการเปลี่ยนแปลงไปได้ทัน หรือถ้าเกิดหมุนได้ล่วงหน้าการเปลี่ยนแปลงไปได้ ปัญหาจะไม่เกิด