กลุ่มเศรษฐกิจแรงงาน

การเสวนาชุดความรู้โครงการแรงงงาน เป็นส่วนหนึ่งของโครงการเสวนาชุดความรู้ความไม่เป็นธรรมเชิงโครงสร้าง เพื่อเป็นการติดตามเรื่องความไม่เป็นธรรมทางสังคม โดยเราเริ่มจากคนที่มีงานวิจัยและงานปฎิบัติการทางสังคมมาก่อน แล้วงานนี้ถูกพัฒนาต่อยอดไป ดังนั้นหลาย ๆ คนมีข้อมูลอยู่แล้ว และสามารถแบ่งปันและร่วมกันวิเคราะห์ และดูทิศทางไปข้างหน้าด้วยกัน ในโครงการความไม่เป็นธรรมในเรื่องของแรงงาน เรามีโครงการย่อย คือ 1. โครงการวิจัย เรื่องการวิเคราะห์ปัญหาเชิงโครงสร้างแรงงานในประเทศไทย ในมิติความไม่เป็นธรรมทางสังคมและสุขภาพ 2. โครงการเสริมสร้างการจ้างงานที่ดีและเป็นธรรม : กรณีผู้ทำการผลิตที่บ้าน 3. โครงการความมั่นคงในชีวิตของแรงงานไทยที่ตัดสินใจไปทำงานในต่างประเทศ 4. โครงการวิจัย ปัญหาและข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อขับเคลื่อนความเป็นธรรมทางสุขภาวะของแรงงานข้ามชาติ 5. โครงการศึกษาปัญหาการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน และสวัสดิการสังคมของคนไร้รัฐไร้สัญชาติในมิติแรงงาน และ 6. โครงการวิจัยปัญหาและอุปสรรคในการสร้างความเข้มแข็งและเอกภาพของขบวนการแรงงานไทย

ราณี หัสสรังสี : ผู้จัดการโครงการความเป็นธรรมทางสังคม เพื่อสังคมสุขภาวะ

n20160426111910_1502846
การเสวนาชุดความรู้ ความไม่เป็นธรรมด้านเศรษฐกิจและแรงงาน

การเข้าถึงสวัสดิการ มันก็ต้องดูว่า จากไหน ไปไหน เช่นว่า ถ้าเผื่อเราจะอยู่ในขณะนี้ เราต้องมีระบบ “ประกันสังคม” แต่ก็สำหรับแรงงานในระบบ ส่วนคนที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มแรงงานในระบบ ก็เข้าถึงระบบ ”หลักประกันสุขภาพ” ดังนั้นมันมี 2 ระบบใหญ่ ๆ ที่ดูแลอยู่ เราถือว่าอันนี้ยังเป็นการจัดสวัสดิการในระดับขั้นกลาง แต่หลังจากนี้ เราจะยกระดับให้มันสูงขึ้นได้อย่างไร จะไปสู่ที่เราเรียกว่า “การให้การคุ้มครองมิติทางกฎหมาย และรัฐสวัสดิการ” เพราะฉะนั้นอันนี้เราก็ต้องมีธงที่จะไป เวลาที่เราพูดถึง “รัฐสวัสดิการ” ต้องไม่ใช่ว่า รัฐเป็นฝ่ายต้องกระทำ แต่รัฐต้องสร้างมิตินี้เกิดขึ้น

rice-farmers-near-fang
การเสวนาชุดความรู้ ความไม่เป็นธรรมเชิงโครงสร้างกับผู้ใช้แรงงานในสังคมไทย

ในกลุ่มของแรงงานจึงเน้นในเรื่อง ความไม่เป็นธรรมทางด้านเศรษฐกิจ ซึ่งได้แก่ประเด็นในเรื่องของค่าจ้าง ความมั่นคงในอาชีพ และรวมไปถึงเรื่องของการเข้าถึงสวัสดิการและสิทธิแรงงาน ในกลุ่มเป้าหมายที่เราจะทำ มันจะครอบคลุมแรงงาน 5 กลุ่ม คือมี 1.แรงงานในระบบ 2.ผู้รับงานไปทำที่บ้าน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแรงงานนอกระบบ 3.แรงงานข้ามชาติ 4.แรงงานไร้รัฐ 5.แรงงานไทยที่ไปทำงานในต่างประเทศ