โครงการสานพลังสังคมเครือข่าย
แผนงานความเป็นธรรมทางสังคมด้านสุขภาวะ
หลักการและเหตุผล

จากการทำงานที่ผ่านมา พบว่าสังคมไทยกำลังเกิดความเปลี่ยนแปลงที่สลับซับซ้อน  และการขับเคลื่อนเรื่องความเป็นธรรมทางสังคมด้านสุขภาวะ   จำเป็นต้องคิดและจัดการเชิงระบบมากขึ้น   จึงเกิดแนวคิดการใช้ “การศึกษาและปฏิบัติการ” ร่วมกับ“งานวิจัย” มาเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคม อย่างมีนวัตกรรมและบูรณาการในลักษณะ “เวทีความรู้ความเป็นธรรมทางสังคมด้านสุขภาวะ” และ  “รายงานการเฝ้าระวังความเป็นธรรมทางสังคมด้านสุขภาวะ” ขึ้น

วัตถุประสงค์
 1. เพื่อพัฒนารูปธรรมในการเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่าย โดยการสร้างความรู้และการเรียนรู้ทางสังคม ระหว่างภาคมหาวิทยาลัย   ภาคองค์กรพัฒนาเอกชน   ภาคราชการ  ภาคธุรกิจ  และภาคประชาสังคมต่างๆ ตลอดจนองค์กรชาวบ้าน   ร่วมกันสร้างกรอบการวิเคราะห์ร่วมในเรื่องความเป็นธรรมทางสังคมด้านสุขภาวะ
 2. เพื่อจัดทำรายงานเฝ้าระวังความไม่เป็นธรรมทางสังคมด้านสุขภาวะ
เป้าหมาย

เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างเครือข่ายนักวิชาการและเครือข่ายภาคประชาสังคมอย่างเป็นระบบในการสร้างวาทกรรม  และกลไกเชิงสถาบันติดตามเฝ้าระวังทางสังคมด้านสุขภาวะ

กรอบคิดและภาพรวมการดำเนินงาน

การทำงานสานพลังสังคมเครือข่าย   ให้ความสำคัญกับการใช้วิธีประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องความเป็นธรรมทางสังคมด้านสุขภาวะ  การเปิดพื้นที่ทางความรู้และความคิด  ตลอดจนการปฏิบัติการทางสังคมร่วมกันโดยใช้ประเด็นสวัสดิการสังคม  จะเป็นทั้งเป้าหมายและวิธีการในการลดความเหลื่อมล้ำและความไม่เป็นธรรมทางสังคม

คณะทำงานวาระทางสังคม ได้ทำงานร่วมกับเครือข่ายด้านเด็ก เรื่องเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูบุตร มาระยะหนึ่งแล้ว  ในระยะหนึ่งปีแรกของแผนงานนี้   จึงมีความคิดที่จะเชื่อมโยงงานด้านเด็กกับแนวคิดความเป็นธรรมทางสังคมด้านสุขภาวะ  นำมาสานพลังสังคมเชื่อมร้อยเครือข่าย  เช่น  เครือข่ายแรงงาน  เครือข่ายเกษตร  และ เครือข่ายน้ำ ป่าไม้  ที่ดิน เหมืองแร่  เป็นต้น รวมทั้งการยกระดับความกระตือรือร้นและความตื่นตัวของกลุ่มผู้หญิงในเครือข่ายต่างๆเหล่านี้ให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น ให้เข้าใจทั้งแนวคิดและเห็นรูปธรรมของการเคลื่อนไหวเพื่อชีวิตที่ดีกว่า   สานพลังกับสังคมวงกว้างในเรื่องสวัสดิการสังคมถ้วนหน้า  บนกรอบคิดความเป็นธรรมทางสังคมนี้คือ  วิถีที่มีชีวิตเป็นศูนย์กลาง (life-centered approach)   วิถีครอบคลุม   ไม่กีดกันใคร  คนทุกคนเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกัน   และความรับผิดชอบต่ออำนาจ    ด้วยเพราะความไม่เสมอภาคในอำนาจและความมั่งคั่งที่มีมากกว่า    จึงต้องมีความรับผิดชอบต่อผู้ที่มีน้อยกว่า   เชื่อมโยงกับความไม่เสมอภาคนี้

ผลลัพธ์
 1. เกิดความร่วมมือของเครือข่ายสังคมที่เห็นความจำเป็นของกระบวนการสร้างการเรียนรู้และทำงานร่วมกันอย่างเป็นกิจจะลักษณะ  รวมพลังเพื่อการเปลี่ยนแปลงไปสู่สังคมที่เป็นธรรมมากขึ้น โดยมีฐานวิชาการและแนวคิดความเป็นธรรมทางสังคมด้านสุขภาวะในการวิเคราะห์และสร้างการเปลี่ยนแปลง
 2. เกิดเครือข่ายของหน่วยงาน/องค์กรที่สนใจเรื่องการติดตามเฝ้าระวังทางสังคม    กระบวนการนโยบาย   และจัดทำรายงานในประเด็นความเป็นธรรมทางสังคมด้านสุขภาวะ
การบริหารจัดการโครงการ
ผู้จัดการโครงการ :
 • นางสาวราณี  หัสสรังสี
  ผู้ประสานงานอาวุโส   คณะทำงานวาระทางสังคม
คณะประสานงาน ประกอบด้วย
 • เครือข่ายคณะทำงานด้านเด็ก  : นางสาวกอบกาญจน์  ตระกูลวารี
 • เครือข่ายผู้หญิงเพื่อความก้าวหน้าและสันติภาพ : นางสาวอุษา  เลิศศรีสันทัด
 • เครือข่ายแรงงานสมานฉันท์ : นางสาววิไลวรรณ  แซ่เตียว
 • เครือข่ายแรงงานนอกระบบ : นางสาวพูลทรัพย์  สวนเมือง ตุลาพันธุ์
 • เครือข่ายเกษตรทางเลือก : นางสาวสุภา ใยเมือง
 • เครือข่ายปฏิรูปที่ดินและสลัมสี่ภาค : นางสาวนพพรรณ  พรหมศรี
 • เครือข่ายพื้นที่ภาคอิสาน :  นางสาวปรียานุช  ป้องภัย
 • เครือข่ายพื้นที่ภาคเหนือ :  นางสาวนัยนา  หวายคำ
องค์กรรับผิดชอบ
 • คณะทำงานวาระทางสังคม  สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เครือข่ายองค์กรพัฒนาเอกชน
about-network
เครือข่ายมหาวิทยาลัย
 • สถาบันวิจัยสังคม  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • กลุ่มเศรษฐศาสตร์การเมือง  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสันติภาพ   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติภาพ  มหาวิทยาลัยมหิดล
 • กลุ่มเศรษฐศาสตร์การเมือง  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • ศูนย์วิจัยไทบ้าน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • ศูนย์สตรีศึกษา และศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • งานวิจัยท้องถิ่น และวิจัยแรงงาน   มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เครือข่ายสากลระดับภูมิภาคและโลก
 • โครงการศึกษาและปฏิบัติการงานพัฒนา (โฟกัส)
 • Social Watch
 • Women Caucus
ระยะเวลาดำเนินงาน

1 ตุลาคม 2557-  30 กันยายน 2558

* การเฝ้าระวังความเป็นธรรมทางสังคมด้านสุขภาวะ   หมายถึง  กระบวนการติดตาม  การเชื่อมโยงสังเคราะห์โครงสร้างการกำหนดนโยบาย   สังเคราะห์กระบวนการนโยบาย  นำเสนอความรู้ต่อสังคมอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ  และเตือนภัย เพื่อให้สังคมร่วมกันคลี่คลาย  แก้ไขปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาวะองค์รวมของสังคม

ที่อยู่ คณะทำงานวาระทางสังคม สถาบันวิจัยสังคม จุฬาฯ
ชั้น 5 อาคารวิศิษฐ์-ประจวบเหมาะ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถ.พญาไท เขตปทุมวัน กทม. 10330

โทร 02 2187378 , 02 2518360
แฟกซ์ 02 255 2353