นโยบายโฉนดชุมชนเพื่อสร้างความเป็นธรรม ข้อเสนอการแปลหลักการสู่การปฏิบัติ โดย กฤษฎา บุญชัย, ผู้แทนเครือข่ายปฏิรูปที่ดินแห่งประเทศไทย (คปท)

You are here: