รายงานสุขภาพสังคม

รายงานสุขภาพสังคม เป็นการทำงานส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาความเป็นธรรมทางสังคม เพื่อสังคมสุขภาวะ โดยทีมวิชาการกลาง สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับคณะทำงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการโครงการ เครือข่ายวิชาการ เครือข่ายปฏิบัติการสังคม และเครือข่ายถมช่องว่างทางสังคม ร่วมกันค้นหาองค์ความรู้ นำความสัมพันธ์ของโครงการวิจัย มาเชื่อมโยงภาคสังคมเข้ากับภาคสุขภาพ โดยผ่านกรอบแนวคิดเรื่องของ SDH กรอบที่ใช้ก็คือ A conceptual Framework for Action on the Social Determinants of Health ของ Commission on Social Determinants of Healthที่กำลังขยายผลสู่ภาคปฏิบัติกันในประชาคมต่าง ๆ อยู่ในเวลานี้ เพื่อที่จะได้นำไปผลักดันต่อในภาคประชาสังคม เพื่อที่จะได้ทำงานร่วมกันในเรื่องของการลดความเหลื่อมล้ำของสุขภาพและสังคม โดยเฉพาะในกลุ่มคนที่เสียเปรียบที่สุดในสังคม

ผศ.นพนันท์ วรรณเทพสกุล : ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐสาสตร์การเมือง คณะเศรษฐสาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

h-bali-rice-paddies
รายงานสุขภาพสังคม

เป็นงานวิจัยของโครงการพัฒนาความเป็นธรรมทางสังคม เพื่อสังคมสุขภาวะ สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ดำเนินงานตั้งแต่ปี 2554-2555 ได้มองลึกไปถึงปัจจัยเชิงโครงสร้างและรากเหง้าที่เอื้อให้เกิดความเหลื่อมล้ำและความไม่เป็นธรรมในสังคม ซึ่งก่อให้เกิดความขัดแย้งทางสังคม เศรษฐกิจและการเมืองในสังคมไทย และชี้ให้เห็นว่าผู้ที่มักเสียเปรียบที่สุดในโครงสร้างที่เหลื่อมล้ำ ก็คือกลุ่มคนที่ยากจนที่สุดในสังคมไทย เช่น กลุ่มแรงงาน เกษตรกร กลุ่มชาวเล กลุ่มชาติพันธุ์ เป็นต้น กลุ่มคนเหล่านี้มักได้รับผลกระทบมากที่สุดจากโครงสร้างที่ไม่เท่าเทียม และมักถูกผลักให้กลายเป็นกลุ่มชายขอบของสังคม

rice-828540_1920
การประชุม นำเสนอรายงานสังเคราะห์รวมและทิศทางข้างหน้า

กลุ่มที่เราทำงานอยู่ในขณะนี้เป็นกลุ่มที่เราเรียกว่า กลุ่มที่เสียเปรียบอย่างมาก อาจจะมากที่สุดในสังคมไทย บางกลุ่มแม้แต่สิทธิบุคคลขั้นพื้นฐานก็ยังไม่มี จะทำอย่างไรให้เขายกระดับคุณภาพชีวิตขึ้นมาเพื่อพ้นจากความไม่เป็นธรรมนี้ แนวทางหลักของสังคมก็คือ เราพูดถึงจนกระทั่งขึ้นไปสู่ social protection ความพยายามที่จะสร้างหลักประกันคุ้มครองทางสังคม สามารถที่จะแก้ปัญหาของผู้ที่มีความไม่มั่นคงทางเศรษฐกิจ ผู้ที่ได้รับความเสียเปรียบของสังคม

ricepaddysunset
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาความเป็นธรรม เพื่อสังคมสุขภาวะ
(ต่อเนื่องการประชุมทางวิชาการ สถาบันวิจัยฯ)

ต่อเนื่องจากการประชุมทางวิชาการประจำปี สถาบันวิจัยสังคม จุฬาฯ ร่วมกับคณะทำงานวาระทางสังคม และ เครือข่ายถมช่องว่างทางสังคม (SIRNet) โดยนำเสนอกรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำทางสังคม แนวการประยุกติ์ทฤษฎีเพื่อนำมาใช้พัฒนาตัวชี้วัด และร่วมกันสังเคราะห์ข้อมูลภาคสนามสู่ปัจจัยสังคมกำหนดสุขภาพ (SDH)

h-01
การประชุมทางวิชาการประจำปี สถาบันวิจัยสังคม จุฬาฯ โครงการพัฒนาความเป็นธรรม เพื่อสังคมสุขภาวะ

เป็นการประชุมทางวิชาการประจำปี สถาบันวิจัยสังคม จุฬาฯ ร่วมกับคณะทำงานวาระทางสังคม และ เครือข่ายถมช่องว่างทางสังคม (SIRNet) เพื่อดำเนินการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาความเป็นธรรม เพื่อสังคมสุขภาวะ โดยนำเสนอรายงานสถานการณ์ความไม่เป็นธรรมในกรณีต่าง ๆ โดยมีนักวิชาการและผู้ทางคุณวุฒิร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อประเด็นปัญหาทางสังคมด้วย

SONY DSC
การประชุมแนวการหารือแนวการสังเคราะห์
ครั้งที่ 2

สืบต่อจากแนวการสังเคราะห์ครั้งแรก โดยทีมนักวิชการกลาง ช่วยกันหาแนวการศึกษาเรื่องความเหลื่อมล้ำ และร่วมกันพัฒนาตัวชี้วัดเรื่องความไม่เป็นธรรมทางสังคม โดยเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ในเรื่องของ ชนชั้น อำนาจ ปฏิสัมพันธ์เชิงอำนาจ และการเลือกปฏิบัติ วิเคราะห์ตัวอย่างกรณีชาวบ้านมาบตาพุดกับปัญหามลพิษและสุขภาพ ผ่านกรอบ Social Determinants of Health (SDH)

im16
การประชุมแนวการหารือแนวการสังเคราะห์
ครั้งที่ 1

ร่วมกันประชุมปรึกษาหารือระหว่างที่ปรึกษากับทีมนักวิชาการกลาง เพื่อค้นหาความเหลื่อมล้ำทางสุขภาพระหว่างกลุ่มสังคมไปจนถึงรากเหง้าของปัญหา โดยหาจุดแทรกแซง เพื่อลดช่องว่างความไม่เป็นธรรมทางสุขภาพ และช่วยกันสร้างกระบวนการสังเคราะห์ร่วมกัน โดยทีมวิจัยกลาง นักวิจัย และนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิต่าง ๆ

clouds-cloudy-agriculture-farm
โครงการความเป็นธรรมกับสุขภาพสังคม
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

เรากำลังมองทิศทางข้างหน้าในการศึกษาเรื่องความเป็นธรรม โดยใช้โจทย์ว่า “ความเป็นธรรมกับสุขภาพสังคม” เราไม่ได้จับที่สุขภาพคน แต่เรามองว่า “สุขภาพคือคุณภาพของสังคมที่ออกมา” จึงมาช่วยกันมองและวิเคราะห์เรื่องความไม่เป็นธรรม ใน 4 กลุ่มเรื่องคือ 1.กลุ่มเรื่องเกษตรทรัพยากรและนิเวศ 2.กลุ่มเรื่องเศรษฐกิจแรงงาน 3.กลุ่มเรื่องสังคมวัฒนธรรม และ 4.กลุ่มเรื่องสุขภาพสังคม