รายงานวิชาการ

นำเสนอบทความ รายงานการวิจัย รายงานสังคมไทย เพื่อสะท้อนภาพรวม ปัญหาเชิงระบบจากประสบการณ์ในพื้นที่ โดยมีเรื่องความเป็นธรรมทางสังคมเป็นแกนร้อย ให้เห็นความเรียกร้องต้องการความเป็นธรรมของกลุ่มคนตัวเล็กตัวน้อย ที่เชื่อมโยงกับสุขภาวะของคนกลุ่มต่างๆ ให้เห็นการเชื่อมภาพชีวิตคน ประเด็นปัญหาและพื้นที่ปัญหาเข้าด้วยกัน สะท้อนข้อมูลจากพื้นที่ทำงาน และมีงานวิชาการสนับสนุน เพื่อให้เป็นการทำงานวิชาการที่อิงกับฐานข้อมูลเชิงพื้นที่

โครงการสานพลังสังคมเครือข่าย แผนงานความเป็นธรรมทางสังคมด้านสุขภาวะ