ภาพรวมของโครงการแรงงาน : ปัญหาและข้อเสนอเชิงนโยบาย โดย นภาพร อติวานิชยพงศ์, โสภิณ จิระเกียรติกุล, เสาวลักษณ์ ชายทวีป แลกเปลี่ยนโดย นพ.ถาวร สกุลพาณิชย์, ปัทมาวดี ซูซูกิ

You are here: