การเสริมสร้างเครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนาในภาคอีสาน เพื่อมีส่วนร่วมในการพัฒนากิจกรรมสร้างความป็นธรรมทางสังคม โดยดร.พินิจ ลาภธนานนท์ : โครงการวิจัยการเสริมสร้างเครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนาในภาคอีสาน ฯ

You are here: