รายงานสังคมไทย
รายงานสุขภาพสังคม
สถานการณ์ความไม่เป็นธรรม
ทฤษฎีอธิบายความไม่เป็นธรรม
null

ทฤษฎี

อธิบายความไม่เป็นธรรมทางสังคม

null

ทฤษฎีสังคมศาสตร์

อธิบายความไม่เป็นธรรมทางสังคม

null

ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การเมือง

อธิบายความไม่เป็นธรรมทางสังคม

idx-sdh-400
ปัจจัยสังคมกำหนดสุขภาพ (SDH)

Social Determinants of Health หมายถึง “ปัจจัยกำหนดสุขภาพ” หรือปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพ สำหรับตัวกำหนด จะเห็นว่าการทำงานของสุขภาพขึ้นอยู่กับ สังคมในวงที่กว้างขึ้นและมีจำนวนมากอยู่นอกสายสุขภาพ เป็นการพูดถึงมิติที่กว้างขวางกว่าแค่ระบบบริการสุขภาพ เราพูดกันทั้งเรื่องสันติภาพและเรื่องอื่นๆ ทางสังคม เพราะเมื่อเกิดขึ้น สุขภาพก็ถูกกระทบไปด้วย ดังนั้น จึงเป็นแนวคิด Health ที่มีหลายภาคส่วน (multi-sectoral ) ไม่ใช่แค่สุขภาวะ แต่รวมถึงนโยบายทางสังคมและสิ่งแวดล้อม และระบบที่มีสุขภาวะ

ผศ.ดร.ทพ.สุปรีดา อดุลยานนท์